Články

Království za foťák

Nedávno se kolegyně Jana zabývala soubojem levných zrcadlovek a kompaktů, k čemuž se, dle očekávání, rozvinula bohatá diskuze. Ať už diskuse přinesla cokoli, je prostě vždy lepší mít foťák. Ne, nečekejte větší chytrosti, jen poučení pro amatéry, jako jsem já. (Pokračování na Digimanii)

Fotograf teoretik

Kdysi jsem pro již zaniklý motocyklový server napsal článek s názvem Biker teoretik. V závěru upozorňoval na možná nebezpečí z přerodu z teoretického do praktického motorkaření plynoucí. Ještě že to nemůže být tak zlé, co se týče pojmu fotograf teoretik. (Pokračování na Digimanii)

Já chci analog!

Opět jsem porušil svůj záměr do foto techniky nevrazit už ani korunu a pořídil profesionální LCD. Na ty podivné barvy displeje notebooku už se zkrátka nedalo koukat. Tedy člověk na ně může koukat dlouho, cosi u toho ladit ve Photoshopu a přemýšlet, jestli ta zelená už není náhodou moc do žluté nebo naopak. A pak dostane výtisk celý v červeném, neb to je ten skutečný obraz barev, který v normovaném prostoru RGB stvořil. A předělávat potom sérii sta fotek, to je o nervy. (Pokračování na Digimanii)

O jiných světech a stejných rukách

V době, kdy jsem digitální zrcadlovky znal jen z obrázků a nedovedl pochopit ani nastavení starého kinofilmového Zenitu, pořídil jsem víceméně náhodně svůj první přístroj, Olympus E-500. Byl v setu se dvěma zoomy a připadal mi velký. Ovládání bylo zajímavě složité a nabízelo spoustu voleb. Brzy jsem dokoupil něco drobností, fotobrašnu a s odraznými vizitkami na blesku jsem si připadal jako fotograf. Foťák se mnou procestoval kus Evropy. Pršelo na něj, foukalo, mrazilo i žhnulo jižní slunce, ale nikdy mě nezklamal a fotil. (Pokračování na Canonklubu)

Jak jde dohromady cestování na motorce a zrcadlovka

Když se k zálibě v cestování na motorce přidal zájem zachytit něco z prozkoumaných krajů, bylo potřeba tyto dvě aktivity skloubit. Taková kombinace lehké sportovní motorky a digitální zrcadlovky s příslušenstvím může být poměrně složitá, hlavně z hlediska prostoru a bezpečnosti. Na delší motoexpedici rozhodně není možné vyrazit s oblíbeným fotobatohem na zádech. Jednak proto, že vás při rychlém dálničním přesunu bude aerodynamický odpor sundávat ze sedla, pokud batoh úplně neuletí, a také proto, že vás po pár dnech bude bolet úplně všechno. Co všechno tedy musíte vláčet s sebou a jak výbavu sbalit na motorku? A jak se vyhnout nebo připravit na remcání motorkářských společníků? Inspirujte se z mých zkušeností a zážitků z cest po slunné Itálii, až příliš slunné Francii, pohodovém Slovinsku či studeném Norsku. (Pokračování na Canonklubu)

Milovice 2011

Vojenský výcvikový prostor Milovice - Mladá. Tak se jmenoval areál, vystavěný poblíž středočeských Milovic. Historii místa ponechám stranou a vezmu vás na průzkum tohoto zvláštního, rozpadajícího se světa.

Po nekonečné armádní byrokracii zbývá už jen osamocený svazek. Válí se v trávě před barákem, který mohl kdysi být skladištěm materiálu. Panely dlážděná plocha, pošlapaná tisíci pochodovými kroky, zeje prázdnotou. Téměř. Betonové desky dělí na obří šachovnici řádky trávy, bylštící se ranní rosou. Skoro uprostřed buzerplacu se z panelů dere mladý stromek. Časem i tuto plochu pohltí příroda, stejně jako okolní baráky, tiše zarůstající novým lesem.

Kniha
Kniha
Kniha
Nový život
Nový život
Nový život
Pohlcení přírodou
Pohlcení přírodou
Pohlcení přírod...
 

Číst dál: Milovice 2011

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Prodávajícím je Ing. Radek Fiala, se sídlem Mrač 36, 257 21 Poříčí nad Sázavou, IČ: 74306481. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

2. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Zboží bylo poškozeno živly.

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

5. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce nebo provozovna prodávajícího. Pokud se kupující rozhodl zaslat zboží na adresu provozovny prodávajícího, ve vlastním zájmu zboží předá k dopravě ve vhodném obalu, chránící dostatečně zboží po dobu přepravy před poškozením.

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. června 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.